Forumul Democrat al Germanilor din România

Despăgubiri pentru urmașii persoanelor persecutate

Despăgubiri pentru urmașii persoanelor persecutate

► Situația juridică (februarie 2021) 
Decretul Lege 118/1990 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/60114 a fost modificat și completat în anul 2020 prin Legea 130/2020 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227836 (publicată în Monitorul Oficial nr. 623/15.07.2020) și apoi prin Legea 232/2020 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/232660(publicată în Monitorul Oficial nr. 1036/5.11.2020). Prin aceste legi, România a extins plățile lunare de despăgubire asupra urmașilor persoanelor persecutate din motive politice, precum și a celor deportate, strămutate și a altor victime ale comunismului.

► Beneficiari

Legea 232/2020 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/232660 consideră următoarele persoane ca eligibile și include următoarele modificări ale reglementărilor privind despăgubirile:
• Art. 5, alin. 1 al decretului-lege 118/1990 se modifică și va avea următorul cuprins:
Soțul/Soția celui persecutat are dreptul la o indemnizație lunară de 700 lei, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
• Art. 5, alin. 5 al decretului-lege 118/1990 se modifică și va avea următorul cuprins:
Copilul celui persecutat are dreptul la o indemnizație lunară de 500 lei. De aceste prevederi beneficiază și copilul celui persecutat în situația în care părintele său, deși ar fi avut dreptul, nu a beneficiat de prevederile prezentului decret-lege.
• Art. 5, alin. 6 al decretului-lege 118/1990 se modifică și va avea următorul cuprins:
Copilul minor precum și copilul născut în perioada în care unul sau ambii părinți s-au aflat în detenție are dreptul la o indemnizație lunară în același cuantum cu indemnizația de care ar fi beneficiat părintele său decedat, stabilită conform prevederilor prevăzute la data depunerii cererii de către copil.
• Art. 5, alin. 7 al decretului-lege 118/1990 se modifică și va avea următorul cuprins:
Copilul născut după încetarea situației de detenție a părintelui are dreptul la o indemnizație lunară în cuantum de 50% din indemnizația de care ar fi beneficiat părintele său decedat, stabilită conform prevederilor prevăzute la data depunerii cererii de către copil.
• Art. 5, alin. 8 al decretului-lege 118/1990 se modifică și va avea următorul cuprins:
Copilul care s-a afla în mai multe din situațiile prevăzute (adică a fost deportat sau născut în timpul detenției sau este urmaș al unui părinte persecutat) beneficiază de indemnizația al cărei cuantum este mai mare.
• Art. 5, alin. 9 al decretului-lege 118/1990 se modifică și va avea următorul cuprins:
În situația în care ambii părinți ai copilului s-au aflat în mai multe situații prevăzute de lege, copilul are dreptul la indemnizația al cărei cuantum este mai mare.
• Art. 7 al decretului-lege 118/1990 se modifică și va avea următorul cuprins:
Indemnizațiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afectează plafoanele de venituri în funcție de care se stabilesc chiriile pentru locuințele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi și studenți și ajutoarele sociale. Indemnizațiile acordate în baza prezentului decret-lege sunt neimpozabile, nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi potrivit legii și se pot cumula cu orice categorie de pensie.

► Procedura de depunere a dosarului

Procesul de aplicare a legii are loc la două autorități: AJPIS (Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială) și CJP (Casa Județeană de Pensii)).
Mai întâi este necesară o cerere formală la AJPIS http://bucuresti.mmanpis.ro/procedura-dl-118-1990/
Cererile se depun personal sau prin mandatar la AJPIS din județul în care are domiciliul solicitantul. Cererile se pot trimite și prin poștă (atenție: nu trimiteți documente originale) sau prin poșta electronică, pe adresa de e-mail a agenției teritoriale. http://bucuresti.mmanpis.ro/despre-apismb/alte-agentii-teritoriale/
Documentele trimise doar în copie vor fi prezentate ulterior în original sau se va trimite o copie legalizată către agenția teritorială.
Momentul depunerii cererii (chiar și prin trimiterea copiilor simple ale documentelor) este important pentru calcularea începerii plății. Conform legii, aceasta este prima zi a lunii următoare depunerii cererii.

Documente necesare pentru depunerea cererii – http://bucuresti.mmanpis.ro/procedura-dl-118-1990/

Acte solicitant:
• cerere (formular tip; vezi link documente necesare) 
• act de identitate; 
• declarație pe propria răspundere că solicitantul se încadrează în una din situațiile prevăzute de decretul lege nr.118/1990 și că este/nu este beneficiar al decretului lege nr. 118/1990 cu o indemnizație lunară în cuantum de ………..;
• certificat de naștere; 
• certificat de căsătorie (în cazul fiicei care și-a schimbat numele);
• extras de cont (cu specificarea contului IBAN pentru efectuarea plății în cont);
• procura specială (în cazul depunerii prin mandatar);
• solicitanții care au ei însuși calitatea de persecutat politic vor depune acte doveditoare pentru această calitate (Hotărâre Comisie pentru aplicarea Decretul-Lege nr. 118/1990, prin care se stabilește solicitantului calitatea de persecutat politic, talon indemnizație, s.a.).

Acte necesare dovedirii calității de persecutat politic al părintelui/părinților solicitantului:
• Certificat de deces; 
• Hotărâre/Decizia nr…../data…….emisa de Comisia pentru aplicarea Decretul – Lege nr. 118/1990 prin care se stabilește părintelui/părinților calitatea de persecutat politic, (după caz);
• Documente care atestă faptul ca părintele/părinții solicitantului s-au aflat în una sau multe din situațiile de persecuție politica, prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990, după caz: sentința, bilet de eliberare, livret militar, dovadă internare, carnet de muncă, adeverințe, liste comune, documente de strămutare sau domiciliu obligatoriu, s.a.

Important:
Pentru toate documentele care nu pot fi prezentate în original se depune o copie legalizată.
Pentru toate documentele care nu sunt în limba română se efectuează o traducere legalizată.
Pentru cetățenii străini și cetățenii români cu domiciliul în străinătate, suplimentar față de documentele de mai sus, la cerere se va anexa dovada ultimului domiciliu în România (sau o declarație cu specificarea ultimului domiciliu în România) și cartea de identitate și procura mandatarului, dacă cererea este depusă prin mandatar.

Dacă dreptul la despăgubire este recunoscut de AJPIS, aceasta emite o decizie, care este trimisă solicitantului ȘI către CJP (Casa Județeană de Pensii). 
Pentru plata îndemnizației întru-un cont în străinătate trebuie trimise următoarele documente către Casa de Pensii:
declarație de transfer în străinătate a drepturilor cuvenite; https://www.casadepensiibv.ro/pdf/pensii-nationale/formulare/Anexa%201%20Declaratie%20de%20transfer%20in%20strainatate.pdf
certificat de viață; https://www.cnpp.ro/certificatul-de-viata
extras de cont (cu specificarea contului IBAN pentru efectuarea plății în cont);

► Documente care confirmă deportarea 
Documentele necesare pentru depunerea cererii includ Hotărârea Comisiei pentru aplicarea Decretul-Lege nr. 118/1990, prin care se stabilește solicitantului calitatea de persecutat. Dacă nu există o astfel de Hotărâre/Decizie, se poate furniza o dovadă a deportării sau a persecuției politice a părintelui. Următoarele surse pot ajuta la eliberarea unei astfel de adeverințe:

• Casa Friedrich Teutsch Sibiu – https://www.teutsch.ro/contact/
Pe baza listelor din parohii pot fi găsite date pentru confirmarea deportării. Confirmările vor fi trimise solicitanților prin poștă.
Cererea de confirmare poate fi trimisă prin poștă sau în format electronic și trebuie să conțină următoarele informații:
– numele complet al persoanei deportate și data nașterii
– copie/sau fotografie/sau scanare a certificatului de naștere al persoanei deportate
– informații despre localitatea din care a avut loc deportarea (dacă nu a fost efectuată din locul nașterii sau de la domiciliu)
– Numele și adresa poștală a solicitantului unde trebuie trimisă confirmarea.

• Deutsche Rote Kreuz (Crucea Roșie Germană) din München – 
https://www.drk-suchdienst.de/wie-wir-helfen/suche…
Formularul serviciului de urmărire al Crucii Roșii Germane (DRK) poate fi trimis prin poștă sau în format electronic ca cerere de căutare către Crucea Roșie Germană

• CNSAS (Consiliu National pentru Studierea Arhivelor Securității) – http://www.cnsas.ro/documente/2020.08.13%20Legea%2…

Jugendforen