Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 124 – (1) Toate organizaţiile locale, zonale, judeţene şi regionale sunt obligate ca în termen de 60 de zile de la adoptarea Statutului-cadru de către adunarea reprezentanţilor a organizaţiei FDGR la nivel național să adapteze corespunzător propriile regulamente/statute.
(2) Organizaţiile FDGR care nu acceptă acest Statut-cadru respectiv acţionează consecvent şi grav împotriva sa, vor pierde calitatea de organizaţii membre ale FDGR, trebuind să renunţe la denumirea "Forumul Democrat al Germanilor din România".
Art. 125 - În cazul autodizolvării organizaţiei FDGR la nivel naţional se va dispune utilizarea eventualelor bunuri rămase conform legislației în vigoare.

 
Notă:

 Acest Statut-cadru a fost adoptat de adunarea reprezentanţilor a FDGR în ziua de 7 iulie 2001 cu majoritate de voturi (27 voturi pentru, 10 voturi contra). Prin sentinţa civilă nr. 7563 din 25.10.2001, Judecătoria Sibiu a dispus înregistrarea sa în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Ulterior, adunarea reprezenta
nţilor a FDGR a hotărât următoarele modificări/completări ale Statutului-cadru:
- în 6 aprilie 2002 modificarea art. 41, alin. 1 (admisă de Judecătoria Sibiu prin Încheierea civilă nr. s1858 din 26.03.2003);
- în 8 noiembrie 2003 introducerea art. 51, în u
rma renumerotării art. 6, şi modificarea art. 41, alin. 1, în urma renumerotării art. 42, alin. 1 (admise de Judecătoria Sibiu prin Încheierea civilă nr. 1512 din 05.03.2004).
- în 11 iunie 2009 modificarea art. 42, alin. 1 (admisa de Judecătoria Sibiu prin Încheierea civilă nr. 2103 din 23.06.2009).
- în 22 octombrie 2009 modificarea art. 1, introducerea art. 1.1, modificarea art. 25, modificarea art. 37 (f), introducerea art. 37 (f.1), modificarea art. 42, alin. 1, modificarea art. 49 (b), modificarea ar
t. 49 (c), introducerea art. 49 (e), modificarea art. 50, introducerea art. 50.1 şi art. 50.2 (admise de Judecătoria Sibiu prin Încheierea civilă nr. 597/CC/10.02.2010).
- în 18 aprilie 2015 prin încheierea civilă nr. 2934 din 10 iunie 2015