Gestiunea FDGR, relații de subordonare

Art. 114 - Cheltuielile FDGR vor fi suportate din:
 
(a) cotizaţii ale membrilor;
(b) venituri provenite din activităţi proprii;
(c) donaţii, legate şi alte liberalităţi;
(d) fonduri publice, alocate FDGR, cu respectarea dispoziţiilor legale;
(e) dividende ale unor societăţi comerciale.

Art. 115 – Organizaţia FDGR la nivel naţional dispune de gestiune proprie.

Art. 116 – FDGR poate desfăşura activităţi economice în condiţiile legii.
Art. 117 – Anual, consiliul director prezintă adunării reprezentanţilor un raport despre gestiunea financiară şi situaţia patrimoniului FDGR.

Art. 118 – Organizaţiile regionale FDGR sunt subordonate organizaţiei FDGR la nivel naţional în gestiunea fondurilor primite prin intermediul acesteia.

Art. 119 – (1) Organizaţiile regionale ale FDGR sunt cofinanţate din fonduri primite de la bugetul de stat pentru acoperirea parțială a cheltuielilor din teritoriu, conform destinațiilor prevăzute în Protocolul încheiat anual între FDGR și Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului.
(2) Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea și necesitatea sumelor solicitate de către organizațiile regionale, precum și pentru utilizarea și justificarea acestor sume revine conducerii organizațiilor regionale, prin reprezentanții lor legali.
 
Art. 120 – Organizațiile locale, zonale, județene și regionale au obligația de a pune la dispoziție organizației la nivel national FDGR orice fel de raportare privind gestiunea și patrimoniul respectiv orice act care ține de funcționarea acestuia.

Art. 121 – Nici o organizaţie locală, zonală, județeană sau regională a FDGR nu poate înstrăina un bun dobândit prin intermediul sau cu ajutorul financiar al organizaţiei FDGR la nivel naţional fără acordul scris al acesteia.