Probleme de disciplină

Art. 102 - Toate problemele de disciplină din cadrul FDGR vor fi tratate de către comisia de disciplină.

Art. 103 - Comisia de disciplină este alcătuită din cinci membri.
Consultantul juridic al FDGR participă cu vot consultativ la şedinţele comisiei.

Art. 104 - Comisia de disciplină este aleasă din rândul membrilor FDGR, prin vot secret, de către adunarea reprezentanţilor pe o perioadă de patru ani. Numărul mandatelor nu este limitat.

Art. 105 - Comisia de disciplină alege din rândul membrilor ei un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar.

Art. 106 - Membrii consiliului director al FDGR nu pot fi în acelaşi timp membri în comisia de disciplină.

Art. 107 - Comisia de disciplină se întruneşte la solicitarea preşedintelui FDGR sau în baza hotărârii consiliului director sau a adunării reprezentanţilor.

Art. 108 - Rapoartele comisiei de disciplină se înaintează adunării reprezentanţilor în termen de 30 de zile de la sesizare.

Art. 109 - Comisia de disciplină analizează şi prezintă o propunere referitoare la cazurile care se referă la organizații locale, zonale, judeţene și regionale respectiv la membri consiliului director şi ai adunării repezentanţilor.

Art. 110 - Comisia de disciplină poate propune următoarele sancţiuni:
a) avertisment scris;
b) suspendarea calităţii de membru pentru cel mult un an;
c) suspendarea funcţiei de conducere în structurile FDGR pentru cel mult un an;
d) suspendarea alocaţiilor bugetare pentru organizaţiile locale, zonale, judeţene şi regionale care au acționat ilegal sau împotriva statutului sau hotărârilor FDGR.
e) pierderea funcţiei de conducere în structurile FDGR;
f) excluderea unui membru din organizaţie;
g) desfiinţarea unei organizaţii membre.

Art. 111 - Desfiinţarea unei organizaţii membre a FDGR poate fi hotărâtă în cazul săvârşirii următoarelor abateri:
a) încălcarea obligaţiilor statutare;
b) nerespectarea hotărârilor FDGR;
c) prejudicierea gravă a imaginii FDGR

Art. 112 – Pierderea calității de membru în consiliul director respectiv adunarea reprezentanţilor poate fi hotărâtă în următoarele situaţii:
a) încălcarea obligaţiilor statutare;
b) nerespectarea hotărârilor FDGR;
c) prejudicierea gravă a imaginii FDGR;
d) persoana a fost cadru sau colaborator al Securităţii, fapt recunoscut de cel în cauză sau constatat prin sentinţă definitivă şi irevocabilă.
Art. 113 - Deciziile comisiei de disciplină sunt validate prin hotărăre de către consiliul director al FDGR. Hoatărărea Consiliului director se aduce la cunoştinţă în scris celui în cauză.