Consiliul director

Art. 52 – (1) Consiliul director al FDGR este compus din:
- preşedintele FDGR,
- preşedintele de onoare, după caz
- preşedinţii organizaţiilor regionale,
- preşedinţii consiliilor judeţene care au fost aleşi pe listele FDGR,
- parlamentarii FDGR,
- preşedinţii comisiilor de specialitate ale FDGR,
- câte trei delegaţi ai organizaţiilor regionale Banat şi Transilvania, doi delegaţi ai organizaţiei regionale Transilvania de Nord şi câte un delegat al organizaţiilor regionale Regiunea Extracarpatică şi Bucovina,
- președintele organizaţiei de tineret FDGR.

(2) Adunarea reprezentanţilor a FDGR va confirma prin vot consiliul director al FDGR o dată la 4 (patru) ani sau ori de câte ori a intervenit o schimbare în componenţa acestuia.

(3) Membrii FDGR care ocupă funcții de demnitate publică la nivel guvernamental pot fi invitaţi la şedinţele consiliului director şi sunt consideraţi drept membri ai acestuia cu vot consultativ.

(4) Directorul executiv participă la şedinţele consiliului director fără drept de vot.

Art. 53 – Consiliul director coordonează activitatea curentă a FDGR. El răspunde în faţa adunării reprezentanţilor a FDGR şi o informează periodic despre activitatea sa.

Art. 54 - Consiliul director se întruneşte ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin de două ori pe an.

Art. 55 - Consiliul director poate adopta hotărâri dacă sunt reprezentate cel puţin 4 (patru) organizaţii regionale.

Art. 56 – Hotărârile consiliului director sunt adoptate cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

Art. 57 – Exprimarea votului în cadrul consiliul director poate avea loc şi prin corespondenţă, inclusiv prin e-mail sau alt mijloc electronic cu respectarea prevederilor Art. 55 și Art. 56.

Art. 58 - Consiliul director dezbate proiectul de buget şi execuţia bugetară şi le prezintă spre aprobare adunării reprezentanţilor.

Art. 59 - Consiliul director adoptă hotărâri referitoare la toate activităţile FDGR care nu necesită aprobarea adunării reprezentanţilor.

Art. 60 - Consiliul director propune adunării reprezentanţilor candidații la alegerile parlamentare europene și prezidențiale.

Art. 61 - Consiliul director numeşte, la propunerea preşedintelui, directorul executiv al FDGR.

Art. 62 - Consiliul director poate numi, la propunerea preşedintelui, un purtător de cuvânt.

Art. 63 - Consiliul director numeşte, la propunerea preşedintelui, redactorul-şef al cotidianului Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien (ADZ), precum şi directorii societăţilor comerciale la care FDGR deţine capitalul social majoritar.

Art. 64 - Consiliul director adoptă hotărâri, la propunerea preşedintelui, privitoare la problemele de personal ale FDGR (angajări, concedieri, probleme disciplinare ale angajaţilor).

Art. 65 - Mandatul membrilor consiliului director este de patru ani. În cazul membrilor care au această calitate în urma alegerii într-o funcţie, mandatul încetează odată ce persoana în cauză nu mai exercită funcţia respectivă.

Art. 66 – (1) Dacă un membru al consiliului director acţionează consecvent şi/sau grav împotriva imaginii FDGR şi a intereselor membrilor săi, poate fi exclus din consiliul director.
(2) Excluderea se va face, la propunerea Comisiei de disciplină, de către adunarea reprezentanţilor cu două treimi din voturile celor prezenţi.