Organizaţia FDGR la nivel naţional

Art. 39 – (1) Organizaţia FDGR la nivel naţional este constituită din toate organizaţiile FDGR din România. Ea este condusă de adunarea reprezentanţilor, care se compune din:
 
(a) preşedintele FDGR, preşedinţii organizaţiilor regionale ale FDGR şi, după caz, preşedintele de onoare;
(b) parlamentarii FDGR;
(c) delegaţii organizaţiilor FDGR locale sau zonale.

(2) Numărul delegaţilor din partea unei organizaţii se stabileşte astfel: la fiecare 300 de membri cotizanţi şi cu drept de vot revine un delegat. Alegerea delegaţilor are loc conform Art. 21. Durata mandatului de delegat este de patru ani. Concomitent pot fi aleşi şi supleanţi cu aceeaşi durată a mandatului, numărul supleanților este egal cu cel al delegaților. Modalitatea alegerii este reglementată prin statutele/regulamentele organizaţiilor regionale.

Art. 40 – La ședinţele adunării reprezentanţilor la nivel naţional a FDGR poate participa orice membru FDGR, precum şi persoane invitate. Drept la cuvânt în cadrul adunării reprezentanţilor au membrii acesteia.

Art. 41 – (1) Adunarea reprezentanţilor a FDGR se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin de două ori pe an.
(2) Convocarea se face de către preşedinte sau, în cazul absenţei acestuia, de către oricare dintre vicepreşedinţi, după o consultare cu preşedintele sau cu ceilalţi vicepreşedinţi. Adunarea are loc şi la solicitarea scrisă a cel puţin o treime din membrii adunării reprezentanţilor a FDGR; în acest caz ea trebuie convocată cel târziu la două săptămâni după solicitare.
(3) Convocarea (ziua, ora, locul manifestării, ordinea de zi) se va face în scris (scrisoare, fax, e-mail) cu cel puţin trei săptămâni înaintea datei fixate.
(4) Convocarea se face publică în presa de limba germană din România.
(5) Membrii adunării reprezentanţilor au obligaţia de a confirma primirea invitației.

Art. 42 - Adunarea reprezentanţilor a FDGR are următoarele atribuții:

(a) elaborează, dezbate şi, luând în considerare propunerile venite din partea organizaţiilor locale, zonale, judeţene şi regionale, modifică, completează şi adoptă Statutul-cadru al FDGR;
(b) elaborează, prin consultarea organizaţiilor membre, principiile politice şi strategia politică a FDGR;
(c) adoptă hotărâri obligatorii pentru toate organizaţiile membre;
(d) alege preşedintele FDGR şi, după caz, preşedintele de onoare;

(e) ia act de rapoartele de activitate şi dările de seamă ale consiliului director al organizaţiei FDGR la nivel naţional şi, după caz, le aprobă;
(f) stabileşte liniile directoare pentru desemnarea candidaturilor şi participarea FDGR la alegeri;
(g) stabilește candidații FDGR pentru alegerile parlamentare, europene și prezidențiale;
(h) aprobă bugetul şi cuantumul minim al cotizaţiilor de membru încasate de organizaţiile locale, zonale şi judeţene;
(i) alege comisia de cenzori, respectiv auditorul extern, conform legislației în vigoare;
(j) hotărăşte eventuala participarea FDGR la capitalul social al unor societăţi comerciale; (k) adoptă hotărâri în toate problemele care nu intră în sfera de competenţă a organizaţiilor regionale sau care necesită o coordonare la nivel național;  
(l) hotărăşte revocarea președintelui FDGR, a membrilor consiliului director al FDGR şi a membrilor adunării reprezentanţilor FDGR;        
(m) retrage sprijinului politic parlamentarilor FDGR;  
(n) ia act, după caz, de autodizolvarea unor organizaţii FDGR; poate hotărî dizolvarea FDGR în totalitatea sa;

Art. 43 – Toate hotărârile privind persoane se iau prin vot secret.

Art. 44 – (1) Adunarea reprezentanţilor a FDGR poate adopta hotărâri dacă a fost convocată în mod statutar şi dacă sunt reprezentate cel puţin patru din cele cinci organizaţii regionale.
(2) Hotărârile adunării reprezentanţilor a FDGR se iau cu majoritatea voturilor a celor prezenţi. Ele nu sunt valabile, dacă cel puţin una din organizaţiile regionale votează in corpore împotrivă. Astfel, fiecare organizaţie regională are drept de veto.
(3) Următoarele hotărâri se adoptă cu majoritate de două treimi a reprezentanţilor prezenţi:
 

hotărâri privind patrimoniul organizaţiei;

hotărâri privind bugetul organizației;

hotărâri care privesc statutul FDGR;

hotărâri privitoare la dizolvarea unor organizaţii locale, zonale, judeţene sau regionale;

hotărârea de autodizolvare a FDGR.

 
Art. 45 – (1) Adunarea reprezentanţilor a FDGR poate înfiinţa comisii de specialitate.
(2) Comisii de specialitate ale FDGR pot fi:
 
  1. Comisia pentru probleme de statut
  2. Comisia pentru învăţământ
  3. Comisia economică
  4. Comisia mass-media
  5. Comisia de disciplină
  Alte comisii.

  (3) Comisiile de specialitate sunt compuse, de regulă, din reprezentanţi ai comisiilor de specialitate corespunzătoare ale organizaţiilor locale şi regionale; ele sunt conduse de membri ai adunării reprezentanţilor a FDGR care vor comunica propunerile comisiilor consiliului director al FDGR şi vor prezenta acestuia şi adunării reprezentanţilor activitatea comisiilor. Comisiile de specialitate elaborează, pentru domeniul lor de activitate, propuneri privind activitatea FDGR în domeniul respectiv.
(4) Din comisii pot face parte şi persoane care nu sunt membri FDGR.
(5) Comisiile se organizează  în baza unui regulament propriu, aprobat de adunarea reprezentanţilor a FDGR.

Art. 46 – Comisia pentru probleme de statut elaborează statutul FDGR şi îl adaptează la cerinţele legale ori de câte ori este nevoie.

Art. 47 - Comisia pentru învăţământ are ca scop susţinerea învăţământul în limba germană maternă. 

Art. 48 – Comisia economică se ocupă de programele de ajutor economic.

Art. 49 - Comisia mass-media se ocupă de problematica presei în limba germană.

Art. 50 - Comisia de disciplină tratează problemele disciplinare în cadrul FDGR.
Art. 51 - În cazul unor reclamaţii scrise împotriva unei organizaţii FDGR locale, zonale sau judeţene sau împotriva unui membru cu funcţie de conducere din cadrul unei asemenea organizaţii, prima instanţă de soluţionare este organizaţia ierarhic superioară. În cazul în care problema nu poate fi rezolvată în cadrul organizaţiei regionale, aceasta va înştiinţa preşedintele FDGR care convoacă comisia de disciplină a FDGR.