Organizaţii locale, zonale și județene

Art. 14 -
În concordanță deplină cu statutul FDGR organizaţiile locale, zonale şi judeţene pot să-şi aprobe un statut sau un regulament propriu în funcţie de problemele, cerinţele şi posibilităţile lor specifice. Statutul sau regulamentul propriu conţine, printre altele, modul de votare, modul de convocare şi periodicitatea adunărilor membrilor, respectiv a reprezentanţilor, precum şi ale şedinţelor consiliului director. Ele reglementează şi alte probleme de procedură şi organizare (numărul membrilor consiliului de conducere, competenţele în cadrul acestuia etc.).

Art. 15 (1) Organizaţiile locale FDGR se constituie la nivel de localitate – sat, comună, oraş, municipiu. O organizaţie locală poate avea şi membri din localităţi învecinate, dacă în acestea nu au fost constituite organizaţii locale FDGR.
(2) O organizaţie zonală FDGR se constituie, în general, la nivelul unei zone ce cuprinde o parte din localităţile unui judeţ. În cazuri excepţionale, o organizaţie zonală poate cuprinde şi localităţi din judeţe învecinate, criteriul fiind apropierea şi existenţa legăturilor rutiere între localităţile respective şi localitatea de reşedinţă a organizaţiei zonale. Organizaţiile zonale sunt ierarhic superioare organizaţiilor locale din zona respectivă.
(3) Organizaţiile judeţene FDGR sunt constituite la nivelul judeţelor. Ele sunt ierarhic superioare organizaţiilor locale din judeţul respectiv şi organizaţiilor zonale care au sediul in acel judeţ.

Art. 16 – Organizaţiile locale, zonale şi judeţene îşi elaborează, cu respectarea Statutului FDGR, propriile programe de activitate. Prin acestea susţin cetățenii aparținând minorității germane în rezolvarea problemelor ei specifice privind învăţământul în limba maternă, activitatea culturală, păstrarea patrimoniului cultural, situaţia socială, activitatea economică şi altele. Programele conţin, în general, şi strategii politice şi opţiuni cu privire la administraţia locală, cetățenii aparținând minorității germane dorind să-şi aducă astfel aportul la buna gospodărire a zonei în care trăiesc.

Art. 17 – În judeţele în care nu este constituită o organizaţie FDGR judeţeană, însă există o organizaţie zonală cu sediul în reşedinţa de judeţ, aceasta va avea, cu acordul celorlalte filiale FDGR din judeţul respectiv, în relaţiile cu autorităţile publice, competenţele unei organizaţii judeţene.

Art. 18 – (1) Programele de acţiune ale organizaţiilor FDGR locale, zonale şi judeţene vor fi stabilite astfel: 
  1. în cazul organizaţiilor locale de către adunarea generală;
  2. în cazul organizaţiilor zonale şi judeţene de adunarea reprezentanţilor sau de adunarea generală, în funcţie de statutul organizaţiilor respective.
  (2) Adunarea generală, respectiv cea a reprezentanţilor îşi alege consiliul director şi după caz delegaţii în organizaţia regională şi în cea la nivel naţional, analizează rapoartele de activitate şi dările de seamă ale consiliului director, stabileşte cuantumul cotizaţiei pentru membrii şi membrii simpatizanţi şi aprobă gestiunea economico-financiară a organizaţiei.

Art. 19 – (1) Hotărârile adunării generale respectiv ale adunării reprezentanţilor se iau cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
(2) În cazul hotărârilor privind patrimoniul organizaţiei sau autodizolvarea acesteia, este necesară o majoritate de două treimi a membrilor prezenți.
(3) Dizolvarea organizaţiei locale, zonale sau judeţene are loc dacă aceasta nu a avut activitate timp de mai mult de un an sau dacă numărul membrilor este sub zece.
(4) Dizolvarea se hotărăște de către adunarea reprezentanților a organizației ierarhic superioare. În cazul dizolvării organizaţia ierarhic superioară, preia întregul patrimoniu al organizației dizolvate.

Art. 20 – (1) Consiliul direc
tor reprezintă interesele FDGR în general şi pe cele ale organizaţiei care l-a ales, în special, şi răspunde în faţa adunării generale sau a reprezentanţilor, după caz. El adoptă hotărâri în toate problemele care nu sunt atributul adunării generale, respectiv a reprezentanţilor.
(2) Consiliul director adoptă hotărâri numai în prezența majorității membrilor săi.
(3) Consiliul director poate înfiinţa la solicitarea adunării generale sau a adunării reprezentanţilor comisii de specialitate pentru diverse domenii. Acestea, de regulă, vor fi conduse de un membru al consiliului director, care răspunde în faţa acestuia, după caz a adunării generale,  respectiv a reprezentanţilor privitor la lucrările comisiei respective.

Art. 21 – (1) La nivelul organizaţiilor locale, zonale sau judeţene au loc alegeri o dată la 4 (patru) ani.
(2) În cazul în care calitatea de membru al consiliului director sau de reprezentant în organizaţia regională sau în organizaţia la nivel național încetează înainte de expirarea mandatului de patru ani, consiliul director al organizaţiei locale, zonale sau judeţene respective poate coopta un nou membru în consiliul de conducere, respectiv numi un nou reprezentant. Aceştia trebuie să fie confirmaţi de către următoarea adunare  generală sau, după caz, de adunarea reprezentanţilor a organizaţiei respective.
(3) Consiliul director al organizaţiei locale, zonale sau judeţene poate propune candidaţi pentru alegerile locale şi parlamentare şi, cu aprobarea consiliului director al organizaţiei la nivel naţional, poate încheia alianţe electorale pe plan local sau judeţean în cazul alegerilor locale. Candidaţii trebuie să fie confirmaţi de organizaţia FDGR ierarhic superioară. Candidaţii pentru alegerile parlamentare sunt propuși la nivel judeţean. Consiliul director al organizaţiei FDGR la nivel naţional are drept de veto asupra tuturor candidaturilor pentru alegerile parlamentare. Candidații FDGR pentru alegerile parlamentare sunt stabiliți de către adunarea reprezentanților a organizației la nivel național a FDGR.
(4) Candidaţii de pe listele FDGR nu pot fi membri ai unor partide politice sau altor organizații ale cetățenilor aparținând unei minorități naționale.
(5) Membrii FDGR care candidează pe listele unor partide politice sau altor organizaţii ale cetățenilor aparținând unei minorități naționale la alegerile locale au nevoie de consimţământul prealabil al organizaţiei FDGR judeţene sau, dacă o asemenea organizaţie nu există în judeţul respectiv, a celei regionale. În cazul în care consimţământul nu a fost dat şi persoanele respective nu renunţă la candidatură, ele pierd în cadrul FDGR dreptul de a alege şi a fi ales pe durata mandatului lor sau pot fi excluse din organizaţie.

Art. 22 – (1) Activitatea organizaţiei locale, zonale sau judeţene este finanţată din cotizaţiile membrilor săi, din donaţii, din alocații de la bugetul de stat şi din alte venituri conform legislaţiei în vigoare.
(2) Consiliul director întocmeşte în fiecare an un proiect de buget pentru anul următor, precum şi un raport cu privire la execuția bugetară şi administrarea patrimoniului pentru anul care a trecut. Ambele documente sunt prezentate adunării generale, respectiv a reprezentanţilor, şi se supun aprobării acesteia.
(3) Cenzorul, comisia de cenzori şi, după caz, auditorul aleşi de adunarea membrilor, respectiv a reprezentanţilor, verifică corectitudinea contabilităţii şi prezintă adunării rezultatul verificării.
Cenzorul, membrii comisiei de cenzori sau auditorul nu fac parte din consiliul director.

Art. 23 - Organizaţiile locale şi zonale transferă o parte a cotizaţiei membrilor lor către organizaţia regională de care aparţin, şi altă parte către organizaţia FDGR la nivel naţional. Aceste părți din cotizația transferată se stabilesc anual de către organizaţia regională FDGR,respectiv cea la nivel naţional.