Calitatea de membru

Art. 7 – (1) Poate fi membru al FDGR orice persoană care-și declară apartenența la minoritatea germană din România, dovedeşte această apartenenţă prin cunoaşterea limbii materne germane, recunoaşte Statutul FDGR și actionează in conformitate cu acesta. Dacă condiția cunoaşterii limbii germane nu este îndeplinită, organizaţia FDGR ierarhic superioară poate să aprobe totuşi, de la caz la caz, în baza documentelor personale prezentate, primirea persoanelor în cauză în FDGR.
(2) Cetăţenii români de alte naţionalităţi şi cetăţenii străini pot deveni membri simpatizanţi ai FDGR.
(3) Persoanele care au merite deosebite în reprezentarea intereselor minorităţii germane din România pot fi alese de organizaţiile FDGR ca membri de onoare. Recunoaşterea ca membru de onoare necesită confirmarea organizaţiei imediat superioare, iar în cazul organizaţiei FDGR la nivel naţional votul adunării reprezentanţilor.

Art. 8 – (1) Vârsta minimă pentru a deveni membru al FDGR este 18 ani.
(2) Persoanele, care nu au împlinit această vârstă şi doresc să devină membri, se pot înscrie în organizaţia de tineret a FDGR.

Art. 9 – (1) Calitatea de membru se obţine prin semnarea unei adeziuni care va fi aprobata vizată de consiliul de conducere al organizaţiei locale.
(2) Aderarea unui membru simpatizant necesită aprobarea din partea consiliului de conducere al organizaţiei locale la care se solicită aderarea.
(3) Fiecare membru primeşte o legitimaţie de membru semnată de către preşedintele organizaţiei de care aparţine.


Art. 10 – (1) Calitatea de membru se pierde în următoarele cazuri:

retragere
neplata cotizației pe o durată mai mare de 12 luni
excludere
deces

  (2) În toate cazurile, cotizaţia de membru plătită în avans nu va fi restituită.

Art. 11 – (1) Membrii FDGR au dreptul de a alege şi de a fi aleşi la toate nivelele organizaţiei, să facă propuneri privitoare la program, la statut şi la întreaga activitate a FDGR, să-şi exprime părerea cu privire la activitatea consiliilor de conducere, să participe la toate manifestaţiile organizaţiilor FDGR, să sprijine activitatea acestora şi să beneficieze de programele și proiectele oferite de acestea.
(2) Membrii simpatizanți şi membrii de onoare se bucură de toate drepturile prezentate în paragraful anterior, cu excepţia dreptului de a alege și a fi ales.

Art. 12 - Membrii FDGR au obligaţia să-şi achite cotizaţia de membru (cât timp prin hotărâre nu au fost scutiţi de plata cotizaţiei), să respecte şi să aplice hotărârile adoptate şi să susţină obiectivele promovate de FDGR în afara organizaţiei.

Art. 13 – (1) Membrii FDGR au libertatea de a se înscrie în partide politice, sindicate, asociaţii profesionale şi alte organizaţii, pot îndeplini funcţii în cadrul administraţiei publice.
(2) Membrii FDGR, care sunt şi membri a unui partid politic sau ai unei organizaţii asimilate unui partid politic, nu pot face parte în acelaşi timp din adunarea reprezentanţilor sau din consiliul director al unei organizaţii FDGR, nu pot fi membri în comisia de disciplină, angajaţi în funcţii de conducere din cadrul aparatului executiv al unei organizaţii FDGR şi nu pot reprezenta FDGR într-o funcţie politică, cu excepţia cazului, în care au obţinut pentru aceasta aprobarea consil
iului director al organizaţiei FDGR la nivel naţional.